safarali safarali .

safarali

لانج فرودگاهی

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از تشریفات فرودگاه CIP لانج ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠـﺮﺑﻪ اﯾﻰ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺗﺮ را در ﻓـﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ دﻧﯿـﺎ ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ ﻫـﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺘﻰ را در ﻓﺮودﮔﺎﻫﻰ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ زیاد باشد،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺴﺘﮕﻰ راه ﭘﯿﺶ از ﭘﺮواز ﺑﻌﺪی آزار دﻫﻨدهﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﺤﯿﺢ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ آﺳﻮد هﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻔﺮ ﺷﻮد.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿـﺎزی، ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﻓــﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ درﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﮑﺎﻧـﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﻧﺞ(lounge) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﻰﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮ عﺷﺎن ﺷﺮاﯾﻄﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﭘﺮواز اول ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﺑﻪ در ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

زﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو ﭘﺮواز ﺧﻮد را در ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻟﻮﮐﺲ و آرام، ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺑـﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آراﻣﺶ، ﺑﺪور از ﻓﻀﺎی ﭘﺮ از ازدﺣﺎم ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ، ﭘـﺬﯾﺮاﯾﻰ ﺑﺎ اﻧـﻮاع ﻏـﺬاﻫﺎ و ﻧـﻮﺷﯿﺪﻧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳﻠـﻒ ﺳـﺮوﯾﺲ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺖ راﯾـﮕﺎن، اﻣـﮑﺎن ﮔـﺮﻓﺘﻦ دوش و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠـﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻰ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳـﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و زﯾﺒﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ..


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۳:۴۳ توسط:aliii موضوع: نظرات (0)

ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا

 

یکی از روش های متداول برای مسافرت و گردش در کشورهای گوناگون، اخذ ویزای توریستی است. بسیاری از گردشگران و مهاجران به دلیل شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی که در کانادا وجود دارد، بازدید از این کشور را در اولویت قرار می دهند. دولت کانادا به علت کثرت درخواست های ویزای توریستی کانادا، قوانینی بسیار جدی در این زمینه برای ورود متقاضیان خارجی وضع نموده است؛ البته در صورت آشنایی کامل با این قوانین و تکمیل دقیق مدارک کار سختی برای اخذ ویزای توریستی کانادا نخواهید داشت. باید توجه داشته باشید که به علت تعطیلی سفارت کانادا در ایران، مراحل اخذ ویزای توریستی کانادا باید توسط خود متقاضیان یا از طریق نمایندگان قانونی، در یکی از سفارت های کانادا در کشورهای دیگر، مانند ترکیه، پیگیری شود

 

ویزای توریستی کانادا چیست؟

 

ویزای توریستی کانادا یا Visitor Visa که زیر گروه Temporary Resident Visa یا TRV تقسیم‌بندی می‌شود، یکی از انواع ویزای کانادا است که دارنده آن می‌تواند بسته به نوع ویزای توریستی خود (سینگل کانادا، مولتی کانادا، سوپر ویزای کانادا) وارد خاک این کشور شده و هر بار تا مدت معینی در کانادا بماند.

 

ویزای توریستی کانادا عمدتا به دو شکل ویزای یکبار ورود single entry و یا ویزای مولتیپل کانادا multiple entry صادر می‌شود. ویزای توریستی کانادا برای متقاضیان ایرانی بسته به نوع درخواست آنها به شکل یک بار ورود و یا مولتیپل صادر می‌شود. برای مثال اگر متقاضی ویزای توریستی کانادا قصد شرکت در یک کنفرانس و یا همایش علمی، فرهنگی ... را داشته باشد، ویزای وی بصورت یک بار ورود با تاریخ مشخص برای خروج از خاک کانادا صادر خواهد شد؛ اما اگر متقاضی با ارائه مدارک مورد نیاز تقاضای ویزای بلند مدت توریستی نماید، برای وی ویزای مولتیپل کانادا صادر خواهد شد.

 

سوپر ویزای کانادا که نوع سوم ویزای توریستی این کشور محسوب می‌شود هم از نظر متقاضی و هم از نظر اعتبار ویزا و هم از منظر مدت زمان مجاز برای اقامت در هر بار ورود به کانادا تفاوت‌های اساسی با دو نوع دیگر ویزای توریستی کانادا دارد که در ادامه همین مقاله بطور مفصل به آن اشاره خواهد شد.

 

پیش از آغاز بحث در خصوص انواع ویزای توریستی کانادا، ذکر این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است که صرف داشتن ویزای توریستی از کانادا الزاما به معنی اجازه ورود به این کشور نیست! بلکه این افسر مرزی مستقر در فرودگاه است که تشخیص خواهد داد ماهیت حضور فرد در کانادا موقت است و یا فرد دارنده ویزای ویزیتور قصد ماندن در کانادا پس از پایان اعتبار ویزای کوتاه مدت خود دارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۵:۴۱ توسط:aliii موضوع: نظرات (0)

نمایشگاه تورنتو

نمایشگاه صنعت ساختمان تورنتو از ۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۸ در شهر تورنتو کشور کانادا برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت ساختمان تورنتو بزرگترین نمایشگاه و رویداد تجاری و آموزشی شمال آمریکا در بخش ساخت و ساز ساختمانی محسوب می گردد. در این نمایشگاه خریداران و توزیع کنندگان در بخش های مختلف طراحی، ساخت و ساز و معاملات املاک و مستغلات به مدت دو و نیم روز فشرده در کنار هم خواهند بود. نمایشگاه ساخت و ساز کانادا فرصتی ارزشمند و استثنایی را فراهم نموده و به شما اجازه می دهد تا با نفوذ در جمع متخصصان و دسترسی به بازارهای صنعت ساختمانی شمال آمریکا شانس حضور و مشارکتی فعال در این صنایع را داشته باشید. امکان پیوستن به جمع نمایندگان در سراسر جهان، آشنایی و کشف تکنولوژی های جدید و نوآوری های نوین در بخش های مختلف طراحی، ساخت و ساز، بهره برداری، مدیریت و محصولات ساختمانی و فن آوری های نوین برای انواع ساختمان ها همگی در زیر یک سقف برای شما مهیا خواهد بود. این رویداد با بیش از ۳۰۰۰۰ شرکت کننده، ۱۶۰۰ غرفه دار، ۵۰۰ سخنران و ۳۵۰ سخنرانی، بازاری ایده آل برای دیدار متخصصان کلیدی این صنعت بشمار می آید. نمایشگاه صنعت ساختمان تورنتو یک رویداد است و من رویداد‌ها را دوست دارم...


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۶:۲۵ توسط:aliii موضوع: نظرات (0)